Kom in beweging tegen depressie

from €10,000 (19%)

English text below

Waarom onderzoek in geestelijke gezondheidszorg cruciaal is

De laatste jaren is er steeds meer aandacht binnen de gezondheidszorg voor leefstijl en preventie, zeker ook binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daar maakt voldoende bewegen een belangrijk onderdeel vanuit. Sporten helpt depressieve symptomen te verminderen en wellicht te voorkomen. Alleen is sporten nu nog geen vast onderdeel van de behandeling van depressie.

Bewegen voor herstel
Psychomotorische Therapie (PMT) is een integraal onderdeel van ons dagprogramma voor klinisch opgenomen patiënten. Elke dag staat in het teken van beweging: een ochtendwandeling, ontspannende (yoga)sessies en actieve sport- en spelactiviteiten. Dit draagt niet alleen bij aan de behandeling van psychiatrische aandoeningen, maar draagt ook bij aan een gezondere levensstijl voor onze patiënten. Voor poliklinische patiënten zijn er ook nog aanvullende beweegmodules te volgen zoals hardlopen en spinning.

Individuele zorg en uitdagingen
Het is van vitaal belang om lichaamsbeweging af te stemmen op de individuele behoeften van elke patiënt. We zien steeds vaker patiënten met zowel psychische als lichamelijke aandoeningen. Zo zien wij patiënten met de ziekte van Parkinson én een depressie, of patiënten die hun pijnstillers moeten afbouwen en omzetten naar een beter alternatief.

We hebben al positieve resultaten gezien met het aanbieden van vertrouwde bewegingsvormen bij  patiënten met de ziekte van Parkinson. Tremoren verdwijnen naar de achtergrond en patiënten zijn in staat om plezier te ervaren in het bewegen, omdat op dat momenten de beperkingen naar de achtergrond verdwijnen.

Voor mooie resultaten als deze, is het essentieel dat ons PMT-aanbod precies past bij de patiëntengroep die we behandelen. Voor bepaalde groepen is dat inzicht er nog niet en daar is onderzoek voor nodig.

Onderzoek voor verbeterde zorg
We weten dat sporten helpt depressieve symptomen te verminderen, maar is nu nog geen standaard onderdeel van de behandeling van depressie. Om dit te veranderen, hebben we onderzoekresultaten nodig die laten zien dat sporten bijdraagt aan herstel.

De onderzoeksgroep wordt verdeeld over twee groepen. Een groep die de gebruikelijke behandeling krijgt en een groep die naast de gebruikelijke behandeling ook een sportbehandeling krijgt. De deelnemers uit de tweede groep zullen drie maal per week voor 45-60 minuten op gemiddelde intensiteit sporten in een vorm dit past bij de deelnemer om zo de motivatie ook hoog te houden. De ernst van de depressieve klachten wordt op verschillende momenten voor en na het sporten en de behandeling gemeten.

Samen Sterker
Met uw steun kunnen we werken aan onderzoek en zorginitiatieven die het leven van onze patiënten verbeteren. Samen kunnen we een verschil maken in de geestelijke gezondheidszorg en zorgen voor een gezondere toekomst voor iedereen. Doneer aan dit mooie onderzoek of kom in actie. Uw bijdrage maakt het verschil.

Actie
Als steun voor al die mensen die kampen met psychiatrische klachten, kunt u zich aansluiten bij “'Kom in beweging tegen depressie”. Hoe u ook gaat bewegen, of u dit alleen of in groepsverband  doet en op een zelf gekozen moment of tijdens een georganiseerd evenement, het maakt niet uit. Beweeg om geld in te zamelen voor onderzoek naar bewegen en depressie.

Wilt u deze uitdaging individueel aangaan, klik dan op "Start actie" (rechts van de foto) en doorloop de stappen. Omschrijf hoe u gaat bewegen, geef aan hoeveel geld u wilt ophalen en waarom u dit belangrijk vindt om te doen.

Wij helpen hierbij met:

 • Uw eigen actiepagina
  • Tips voor het werven van sponsoren
  • Een actieshirt (na de eerste € 25,00 aan donaties)
  • Een persoonlijke attentie

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op via info@radboudfonds.nl.

-------------------

Why Research in Mental Health is Crucial

In recent years, there has been increasing attention within healthcare towards lifestyle and prevention, especially in the field of mental health. Adequate physical activity has become a significant component of this focus. Exercise has shown potential in reducing and possibly preventing depressive symptoms, yet it is not yet a standard part of depression treatment.

Movement for Recovery
Psychomotor Therapy (PMT) is an integral part of our daily program for clinically admitted patients. Each day emphasizes physical activity, including morning walks, relaxing yoga sessions, and active sports and game activities. This not only contributes to the treatment of psychiatric disorders but also fosters a healthier lifestyle for our patients. For outpatient patients, additional exercise modules such as running and spinning are available.

Individualized Care and Challenges
It is vital to tailor physical activity to the individual needs of each patient. We increasingly encounter patients with both mental and physical health conditions, such as Parkinson's disease and depression or patients transitioning from opioid pain medication to better alternatives.

Positive results have been observed when offering familiar forms of exercise to patients with Parkinson's disease. Tremors recede into the background, and patients can experience the joy of movement as their limitations temporarily fade.

For such positive outcomes, it is essential that our PMT offerings precisely match the patient groups we treat. However, there is still a need for research to gain insights for certain groups.

Research for Enhanced Care
While we know that exercise can help reduce depressive symptoms, it is not yet a standardized part of depression treatment. To change this, we need research results demonstrating the contribution of exercise to recovery.

Participants in the research will be divided into two groups: one receiving conventional treatment and another receiving both conventional treatment and sports therapy. The second group will engage in moderate-intensity exercise for 45-60 minutes, three times a week, in a form tailored to each participant to maintain motivation. The severity of depressive symptoms will be measured before and after exercise and treatment at various intervals.

Stronger Together
With your support, we can advance research and healthcare initiatives that improve the lives of our patients. Together, we can make a difference in mental healthcare and work towards a healthier future for everyone. Donate to this meaningful research or take action. Your contribution matters.

Take Action
In support of those dealing with psychiatric challenges, you can join "Move Against Depression." How you choose to move, whether individually or in a group, and whether during your own time or as part of an organized event, it doesn't matter. Move to raise funds for research on exercise and depression.

If you want to take on this challenge individually, click "Start Action" (to the right of the photo) and follow the steps. Describe how you will move, specify the amount of money you aim to raise, and explain why this cause is important to you.

We'll assist you with:

 • Your own action page
 • Tips for attracting sponsors
 • An action shirt (after the first €25.00 in donations)
 • A personal token of appreciation

If you have questions or need assistance, please feel free to contact us at info@radboudfonds.nl.

View all
€15 27-11-2023 | 15:49
€10 18-11-2023 | 20:16 To: Ik kom in beweging tegen depressie
€25 18-11-2023 | 14:42 To: Ik kom in beweging tegen depressie
€15 18-11-2023 | 12:54 To: Ik kom in beweging tegen depressie
€10 18-11-2023 | 09:27 To: Ik kom in beweging tegen depressie